• brake disc and drum lathe machine/C9335
  2,700,000.00 MMK
 • ဒူးဆစ်ဖြုတ်ပူလာ / HT05609
  16,000.00 MMK
 • Wishbone lever tool ဘတ္တာဖလိုင္းကိုင္းကလန္႔ကိရိယာ / VT01374
  40,000.00 MMK
 • 13pc Harmonic Balancer Puller Kit / vt01007
  18,000.00 MMK
 • ကားအောက်ဝင်ခင်းပြား သံ / OY8302
  50,000.00 MMK
 • ကားအောက်ဝင်ခင်းပြား ကော် / OY8301
  0.00 MMK
  46,000.00 MMK
 • 50ton shoppress / OY2050
  1,350,000.00 MMK
 • 30ton shoppress / OY2030B
  680,000.00 MMK
 • 20 tons shoppress / OY2020C
  512,000.00 MMK
 • ကွိုင်စပရိန်ဖြုတ်ကိရိယာ အထိုင် / OY7001
  180,000.00 MMK
 • မာစီဒီးကွိုင်စပရိန်ဖြုတ်ကိရိယာ / OYB1028
  80,500.00 MMK
 • ကလပ်ပလိပ်စန်တာချိန် ကိရိယာ ဗူးမဲ / HT05627
  10,000.00 MMK
 • အတွင်းဘောထုတ် ဆောင့်တုံးပူလာ / HT05563
  172,500.00 MMK
 • အစုံဖြုတ်ပူလာ / HT05551
  150,000.00 MMK
 • ဟတ်ဘောလ် ဖြုတ်၊တတ် ကိရိယာဘူး / VT01021
  85,000.00 MMK
 • ဘောလ်ဂျိုင်း၊ တိုက်ရော့ ဖြုတ်ပူလာဘူး / VT01390
  75,000.00 MMK
 • VT01187B/မိန်းတုံးဖြုတ်ကိရိယာ အသစ်
  6,000.00 MMK
 • HT05567/ဖိုးဝှီး ဒရိုက်ရှက် ဘက်ရှက်ထုတ် ဆောင့်တုံးပူလာ
  149,500.00 MMK
 • HT05563B/အတွင်းဘောလ်ထုတ် ကိရိယာဘူးနီ
  172,500.00 MMK
 • VT13571/ဒူးဆစ်သဲကာတတ်ကိရိယာ
  180,000.00 MMK
 • ပရက်စ်ခုံသုံး ဘွတ်ထုတ် မိုလ်ဘူး / VT01302A
  180,000.00 MMK
 • HT05404/ကွိုင်စပရိန်ဖြုတ်ကိရိယာဘူးနီ(ဟဲဗီးဂျူတီ)
  63,000.00 MMK
 • HT05612B/ မိန်းတုန်းဖြုတ် ကိရိယာ ပုံစံ ၂
  36,800.00 MMK
 • HT05607/ဘောဂျိုင်းနှင့်ကိုင်းဘွတ်၊ဘတ်တာဖလိုင်းဘွတ်ဖြုတ်ကိရိယာ ဘူးနီ
  230,000.00 MMK

Visitors: 15,726