အင်ဂျင် ချက်မီး (MIL) - စာစု ၂.၁

အင်ဂျင် ချက်မီး (MIL)

အင်ဂျင်ချက်မီးသည်ကားမောင်းသူအားကား၏လုပ်ဆောင်နေမှုတွင် တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်း နေပြီဖြစ်သောအခါအသိပေးရန်အတွက် ပြုလုပ်ထည့်သွင်းထားသော အသိပေးအချက်ပြမီးဖြစ်ပါသည်။

ထိုမီးသည်မှားယွင်းသော ပြစ်ချက်ပြဿနာပေါ်မူတည်၍ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်ခြင်း၊ပုံသေလင်းနေခြင်းနှင့် ခုန်နေခြင်း စသဖြင့် မျိုးစုံဖြစ်နေပြီးမည်သို့အဓိပ္ပါယ်ကိုညွှန်းဆိုနေသည်ကိုအလွယ်တကူမသိနိုင်ပါ။

အင်ဂျင်ချက်မီးသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

OBD II စနစ်သည် ပြစ်ချက်ကိုဖတ်မိသောအခါ ဆိုင်းငံ့ကုဒ်အနေဖြင့် စတင်သတ်မှတ်သည်။ထိုအခြေအနေကိုကားကွန်ပျူတာအပြစ်ရှာစက်များတွင် Pending (ပန်ဒင်း)ဆိုသည့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြတတ်သည်။

ထိုအခြေအနေတွင်အင်ဂျင်ချက်မီးသည် မလင်းသေးပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကွန်ပျူတာစနစ်သည် ထိုဖတ်မိသော ပြစ်ချက်သည် အမှန်တကယ် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်းလား၊ ခေတ္တခဏ အလုပ်လုပ်မှု ပြတ်တောက်ခြင်းလားဆိုသည်ကို အတည်ပြုရန်လိုအပ်နေသေးသောကြောင့်် ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ ကွန်ပျူတာစနစ်သည် ဒုတိယခရီးစဉ် ( Second trip ) ကို စမှတ်သောအချိန်တွင် OBD II စနစ်သည် ထိုပြစ်ချက်ကို ဖတ်မိနေသေးသည်ဆိုလျှင် အင်ဂျင်ချက်မီးလင်းလာပါမည်။

ဆက်ရန်....

Eucleia By AK CAR TOOLS
***(အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ လွယ်ကူလာရမည်)***

Visitors: 12,490