နည္းပညာဆိုင္ရာ စာစုမ်ား

နည္းပညာပိုင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာေပမ်ားကို တတ္အားသေရြ႕ စုေဆာင္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။


  • ကား၏ျပစ္ခ်က္ကုဒ္ဆိုသည္မွာကား၏ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တြင္သိမ္းထားျခင္းခံရေသာကုဒ္နံပါတ္မ်ားျဖစ္သည္။ကား၏ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သည္ထိုကုဒ္နံပါတ္မ်ားကိုကားတြင္ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚသည့္အခါတြင္သိမ္းဆည္းသည...

  • အားလံုးတူညီေသာကုဒ္ ႏွင့္ ကားအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ကြဲျပားေသာကုဒ္ ႏွစ္မ်ဳိး ျခားနားခ်က္ တူညီကုဒ္ (ဥပမာ - P0xxx) ထိုကုဒ္နံပါတ္မ်ားကို EOBD/OBD-II စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ကားထုတ္လုပ္သူအားလံုးက...

  • အင္ဂ်င္ ခ်က္မီး (MIL) အင္ဂ်င္ခ်က္မီးသည္ကားေမာင္းသူအားကား၏လုပ္ေဆာင္ေနမွုတြင္ တစ္စံုတစ္ခုမွားယြင္း ေနျပီျဖစ္ေသာအခါအသိေပးရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထည့္သြင္းထားေသာ အသိေပးအခ်က္ျပမီးျဖစ္ပါသည္။ ထို...

  • အင္ဂ်င္ခ်က္မီး ​​​အိုေက၊ ခုဘာလုပ္ၾကမလဲ ။ အင္ဂ်င္ခ်က္မီးေပၚလာျခင္းသည္ ကားတြင္အေရးတႀကီး ျပႆနာ ဟုတ္လား ၊မဟုတ္ဘူးလား။ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသည္ကားကြန္ပ်ဴတာ အျပစ္ရွာစက္ျဖင့္ အျပစ္ရွာစစ္...

  • အင္ဂ်င္ ခ်က္မီး (MIL)အျပစ္ရွာေဖြရပိုမိုခက္ခဲေသာ ကုဒ္သည္ မစ္ဖိုင္းယား (မီးေပ်ာက္)သည့္ ကုဒ္ျဖစ္သည္။OBD II စနစ္သည္ ဆလင္ဒါတစ္လံုး၏မစ္ဖိုင္းယားကိုဖတ္နိုင္သည္က်ပန္းျဖစ္ေနသည္။မစ္ဖိုင္းယား...

  • အင္ဂ်င္ ခ်က္မီး (MIL) အင္္ဂ်င္ခ်က္မီးအား ျပန္ေဖ်ာက္ျခင္း အင္ဂ်င္ခ်က္မီးသည္ ကားတြင္ ျပစ္ခ်က္ရွိေနေသးသ၍ေတာ့ လင္းေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကုဒ္အတြက္ ျပစ္ခ်က္မ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပ...

  • အျပစ္ရွာျပဳျပင္ျခင္း လမ္းစ ကားတြင္ ျပစ္ခ်က္ကုဒ္ေပၚၿပီးဆိုတာနဲ႔ သင့္သည္ အျပစ္ရွာျပဳျပင္ျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မွာ ကားတြင္ျပစ္ခ်က္ကုဒ္ေပၚျခင္းသည္ အျပစ္ရ...

နည္းပညာဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား

Visitors: 3,912