နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ

ဤ အခန်း ကဏ္ဍအား ထည်းသွင်းခြင်းသည် ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသောညီအစ်ကိုများအားလုံး


နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်း၍နည်းပညာအခက်အခဲများအားဖြေရှင်းနိုင်လာစေရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။


 သိရှိထားသည်များကိုမျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ 


တတ်သိနားလည်သောနည်းပညာရှင်များအနေဖြင့်လိုအပ်သည့်များကိုဖြည့်စွက်ပေးစေလိုပါသည်။


အားလုံးအလုပ်အကိုင်များတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေ။ 

Visitors: 15,723