နည္းပညာဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား

ဤ အခန္း က႑အား ထည္းသြင္းျခင္းသည္ ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာညီအစ္ကိုမ်ားအားလံုး

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္း၍နည္းပညာအခက္အခဲမ်ားအားေျဖရွင္းႏိုင္လာေစရန္ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 သိရွိထားသည္မ်ားကိုမွ်ေဝျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ 

တတ္သိနားလည္ေသာနည္းပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လိုအပ္သည့္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ေပးေစလိုပါသည္။

အားလံုးအလုပ္အကိုင္မ်ားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။ 

Visitors: 5,330